F29452 1975

Uit de CAART van het Schependom DER STADT NIJMEGEN van Van Suchtelen & Hollandt uit 1755 blijkt dat de straat in het midden van de 18e eeuw reeds bestond. Op de kaart van de kadastrale gemeente Neerbosch uit 1822 staat de naam De Nieuwe Straat. Bij het perceel op de hoek van de Groote Weg van Grave naar Nijmegen staat de naam De Zwaan. Op de Wegenlegger uit 1859 staat: “De Nieuwstraat (ook genaamd) de Zwaansche Straat”. Deze straat wordt als volgt omschreven: “Loopende van de herberg de Zwaan, Sectie C No. 287, aan den Weg op Grave, tot aan de Dorpstraat bij No. 241.” (Legger B 1859, nr. 22). Herberg De Zwaan lag op de hoek van de Teersdijk. De naam van de straat is ontleend aan een huisteken. Volgens Teunissen (1933) werd het huis “waer uithangt de Swaen” al vermeld in 1742. Andere bronnen noemen het jaartal 1733. De Zwanenstraat eindigde vroeger bij de Dorpsstraat Neerbosch (vanaf 1924: St. Agnetenweg) bij perceel nr. 241. Op deze plaats staat nu ’t Zwaantje, (bouwjaar 1864). De huisnummering begint sinds 1978 aan de kant van de St. Agnetenweg. De aanleg van de spoorlijn Tilburg – ‘s-Hertogenbosch – Nijmegen die op 4 juni 1881 in gebruik genomen werd, had aanvankelijk geen gevolgen voor de Zwanenstraat. Op de plaats waar de spoorlijn (enkel spoor) de Zwanenstraat kruiste, was een spoorwegovergang. Door de aanleg van het Maas-Waalkanaal in de jaren ’20 veranderde de situatie. Voor de nieuwe weg naar Grave en de spoorlijn (dubbelspoor) werden hoger gelegen bruggen gebouwd en kwam de spoorwegovergang bij de Zwanenstraat te vervallen. Het gedeelte ten noorden van de spoorlijn krijgt voor het eerst officieel de naam Zwanenstraat en het afgesneden gedeelte ten zuiden daarvan de naam Oude Zwanenstraat (raadsbesluit d.d. 9 juli 1924). Tegelijkertijd worden de namen St. Agnetenweg en Teersdijk door de gemeenteraad vastgesteld. De Oude Zwanenstraat was vanuit de Zwanenstraat alleen nog bereikbaar via een spoorwegovergang bij de Westkanaaldijk. Het middengedeelte van deze straat is bij de aanleg van de wijk Zwanenveld opgegaan in de zogenaamde 46e straat in Zwanenveld. De naam Oude Zwanenstraat is op 9 september 1976 door de gemeenteraad ingetrokken. De spoorwegovergang bij de Westkanaaldijk was al eerder verdwenen in verband met de verbreding van het Maas-Waalkanaal van 60 naar 92 meter waartoe in 1970 werd besloten. De verkeers- en spoorbruggen zijn in 1972 en 1977 vervangen. De naamgeving van de Zwanenstraat is pas in 2007 aangepast. Op 3 oktober 2007 heeft de gemeenteraad besloten het verdwenen over circa 700 meter [lees: 70 meter] tot aan het voormalig tracé van de Graafseweg aan de straatnaamgeving te onttrekken. Het tracé dat in oostelijke richting loopt tot aan de Westkanaaldijk wordt betrokken bij de naamgeving van de Zwanenstraat. Dit laatste heeft niet lang geduurd. Sinds 2008 heet het laatste Draaiom (raadsbesluit d.d. 19 november 2008). Sindsdien eindigt de Zwanenstraat vlakbij huisnummer 70 op de plaats waar het fietspad begint. De nieuwe straatnaamborden met de namen Draaiom en Zwanenstraat zijn aan de verkeerde lantaarnpaal bevestigd. Bij Zwanenveld 4364 hangt ook nog een oud bord met de naam Zwanenstraat.

Rob Essers

 

Zwanenstraat 21

z-21

Op no.21 stond de boerderij van de fam. G. Hoogstraten. Deze trouwde in 1921 in, bij de fam. W.Föllings. Tot aan het begin van de oorlog was Hoogstraten o.a. marktboer. Zijn zoon Janus nam in 1958 het bedrijf over. De fam. G. Hoogstraten vertrok, met hun nog ongetrouwde kinderen, naar Zwanenstraat 109. Zwanenstraat 21De boerderij, met zijn gemengd bedrijf, veranderde in 1961 naar tuinderij met glas tuinbouw. Tien jaar later, in 1971, vertrok Janus met zijn gezin naar Balgoy, de boerderij werd afgebroken.

 

 

Zwanenstraat 22

              Zwanenstraat 22
Juist voor de oprit naar de Graafseweg,bij de tegenwoordige Draaiom, komen we bij de fam. Th.Broekman, Zwanenstraat 22. De boerderij is van ongeveer 1920. Het oude pand moest afgebroken worden voor de aanleg van het kanaal. De tegenwoordige boerderij werd in dezelfde stijl herbouwd. Broekman zwanenstraat 22Het was gemengd bedrijf met ook fruitteelt. Vader Piet Broekman stierf in 1948. Van 1965 tot 1976 had men verkoop van groenten en fruit aan huis. Een van de bijgebouwen was daarvoor ingericht. In mei 1976 werden alle bijgebouwen afgebroken, ook het vee werd opgeruimd. Dat was het einde van de boerderij. Op deze plaats staat nu de Draaiom.

 

Zwanenstraat 31

Zwanenstraat 31                4=6
In 1948 door W.Broekman  een woning gebouwd, Zwanenstraat 31. Dit werd als fruitbedrijf opgezet. Vanaf 1965 werd groenten en fruit verkocht. 1 april 1977 nam zoon Dorus de leiding over, van dit tot supermarkt en tuincentrum uitgegroeide bedrijf, met de naam: “Erpendonker”.

 

Zwanenstraat 84

Zwanenstraat 84, het bedrijf van de familie Geutjes. Het pand was van ongeveer 1850 en werd gebouwd door van Kesteren. De familie Grad  Akkers woonde hier en daarna de familie Dekkers. In 1935 werd het bedrijf verkocht aan schoonzoon A.Geutjes. Hij had hier boerderij en tuinderij. In 1952 werd er verbouwd. Zoon Cees nam in 1966 het bedrijf over, er werden kassen gezet voor bloemen- en plantenteelt. Zijn ouders vertrokken naar Hees. Wanneer in december 1973 het pand in eigendom overgaat naar de gemeente, vertrekt Cees met zijn gezin naar een nieuw bedrijf in Nijmegen.

 

 

Zwanenstraat 85 (bestaat nog)

Zwanenstraat 85Op Zwanenstraat 85 woont sinds 1975 de fam. K.Klaassen. Vroeger woonde hier de fam. J.Jansen, beter bekend als de schuurbaas. In mei 1939 kwam de fam. A.Verploegen hier wonen. Bij een verkeersongeval in mei 1953 kwam Verploegen om het leven, hij werd 47 jaar. Zoon trouwde in 1954 thuis in. Hij vertrok in 1962 naar de Heiweg. Het pand werd in 1960 enigszins verbouwd en zoon Thé trouwde in. Hij vertrok in 1965 naar Mook. Zoon Jan woonde in de vrij gekomen ruimte tot 1968. De jongste dochter Annie trouwde in 1969, zij vertrok met haar man G.Rijcken in 1975 naar Wijchen. De wed. Verploegen was reeds in 1974 naar Wijchen vertrokken. De fam. Verploegen kon dit pand niet kopen, omdat het eigendom is van de Stichting Rosenburg. Dat is dan weer de reden dat dit pand, omgeven door een afrastering, er nu nog staat.

 

Zwanenstraat 94

Zwanenstraat 94De boerderij van Jan Schraven, Zwanenstraat 94, was van ver voor 1900. Dorus van Trui was toen eigenaar. Jan Willem Janssen woonde hier toen ook. In 1923 trouwde Jan Schraven met dochter Dora. In de oorlog 1914-1918 ging Jan Willem Janssen met groenten naar de stad. Tot 1946 was Jan Schraven marktboer. In 1957 stierf moeder Schraven en in dat jaar nam zoon Cor het bedrijf over. Er werden kassen gezet en hij begon met groenten en alle soorten koolplanten. Vader Jan Schraven stierf in 1968, hij werd 84 jaar.
17 december 1971 vertrok de fam. Cor Schraven naar de Woeziksestraat. Kassen, leidingen enz. werden meegenomen, ook de kap van de in 1967 gebouwde schuur werd overgezet. Veel klantenverlies leverde deze gedwongen verhuizing niet op, de meesten blijven hen in hun nieuwe bedrijf bezoeken.

 

Zwanenstraat 95 en 97

                    
                                        Huis met ernaast gelegen wetering, tegenwoordig (verlaagde) voetpad naar kanaal

Het nu volgende blok van twee, werd rond 1930 gebouwd door de fam. H.Duppen. Op no.95 was het café van Duppen en zoon Harrij woonde op no.97. Rond 1932 woonde hier de fam. Jansen. Tijdens de Kermis stond hier een danstent. De fam. J. Wesseling woonde hier tot 1952, zij vertrokken naar Canada. Dan gaat hier de fam. Th.Geutjes wonen, tot aan de afbraak in 1975. Op nr.95 woonde aan de achterzijde, de fam. Th.Kropman. De fam. H.Gerrits, die sinds 1957 aan de Oostkanaaldijk woonde, moest in 1965, wegens afbraak, vertrekken. Zij komen terecht op Zwanenstraat nr.95. Voor hen was het slechts een tijdelijke behuizing, want in 1968 vertrokken zij naar de nieuwbouw van Hatert. De twee volgende jaren, tot 1970, woonde hier nog de fam. H. Schamp. Toen werd dit deel van het blok door brand verwoest. H.Cornelder, die met zijn atelier de winkel in gebruik had vanaf 1950, moest nu ook vertrekken, hij ging naar Nederasselt.

 

Zwanenstraat 99

Zwanenstraat 99

 

Eigendom van de familie de Haas – van Dorsser, die hier tot 1931 woonde. Van 1931 tot ongeveer 1945 woonde hier toen de familie C. Geutjes sr. De familie Geutjes vertrok naar de Dorpsstraat, omdat de familie de Haas – van Dorsser terug kwam uit Mook, zij bleven hier wonen tot 1956. Tot aan de afbraak in 1975 woonde hier toen nog de familie K.Klaassen, die daarna naar nr. 85 verhuisden.

 

 

 

Zwanenstraat 103, 105 en 107 (bestaan nog)

Zwanenstraat 103,105,107

Dit blok van drie huizen is gebouwd in 1939. Vroeger stond hier een nog oudere boerderij, met de naam “Sterrenhof”. Nelis Rutten woonde hier, daarna Hannes Geutjes en als laatete A.Appelhof. De fam. Appelhof trok in 1939 in het nauwelijks voor bewoning gereed staande deel van het blok, Zwanenstraat 103. Zij vertrokken in 1973 naar Wijchen. Zoon Cor woont er nu. De buurman op no.105 was de fam. G.Reijnen. In oktober 1966 stierf G.Reijnen, zijn vrouw vertrok in 1975 naar de Jadestraat. Zoon A.Reijnen woont hier nu. Zwanenstraat 107, heeft aan meerdere bewoners woonruimte geboden, zoals aan de fam. v.Lent en de fam.Boerakker. In 1956 kwam, door een driehoeksruil, de fam. A.v.Haren hier wonen. v.Haren stierf in 1978, zijn vrouw bleef er wonen.

 

Zwanenstraat 109 (bestaat nog)

Zwanenstraat 109

Bij boerderij “Sterrenhof”, die werd afgebroken om plaats te maken voor een blok van drie, stond een schuur. Deze schuur bleef staan en werd tot woning verbouwd, Zwanenstraat 109. De naam Derks werd hier als eerste genoemd, maar in 1939 werd dit pand gekocht door de fam. J.Ariëns,die hier woonde tot 1958. Ariëns was huisschilder. De nieuwe eigenaar werd de fam. Hoogstraten, zij kwamen van de boerderij naar hier. Op 7 februari 1964 trouwde de jongste dochter Miep thuis in, en zo komen we bij de fam. B.Peters-Hoogstraten. Het bejaarde echtpaar Hoogstraten bleef hier wonen en had de beschikking over enkele kamers. Moeder Hoogstraten overleed 23 juni 1979 en vader 24 december 1982.

 

Zwanenstraat 111 (bestaat nog)

Zwanenstraat 111      Zwanenstraat 111 Huis Boerderij      Zwanenstarat 111 2

Dit huis is van 1923 en werd gebouwd door fam. G. Busser. Zij woonden hier tot 1930. Dan vestigde zich hier de familie W. Wesseling. In 1956 werd de familie W. Weyers eigenaar. Het pand werd in 1972 grondig gerestaureerd.

Zwanenstraat 120

Zwanenstraat 120

 

Zwanenstraat 120 woonden, Bertus en Betje Derks. Op 2 oktober 1954 stierf Betje en op 17 januari 1955 trok de fam.H.Tersluijsen bij Bertus in. Bertus werd 89 jaar en stierf in 1957. De fam. Tersluijsen woonde er nog tot het werd het afgebroken.

 

 

 

Translate »