Geschiedenis basisonderwijs in Lindenholt

Het stichten van basisscholen voor de nieuwe wijk Lindenholt kent een lange voorgeschiedenis. Er ontstaat veel strijd tussen de verschillende schoolbesturen om in de groeiwijk Lindenholt een school van eigen signatuur neer te mogen zetten.

Het hele gebied werd voor de overzichtelijkheid opgedeeld in een aantal  ‘bouwgedeelten’, de zogenaamde vlekken A t/m N. Voor het  basisonderwijs werden oorspronkelijk twee bouwlocaties voor scholen vastgesteld: vlek C, de Gildekamp en vlek G, de Zellersacker. Daar de afstanden in dat laatste gebied voor veel basisschoolleerlingen te groot zouden worden, werd een derde bouwlocatie, vlek K, Leuvensbroek vastgesteld.

Er waren meerdere schoolbesturen geïnteresseerd om in dit stadsdeel scholen te stichten. Er werd een grote, brede werkgroep ingesteld, die in het stadsdeel onderwijsactiviteiten moest gaan ontwikkelen. De werkgroep kwam met uiteenlopende ideeën, waarvan het meest vergaande idee de bouw van een 32-klassig verzamelgebouw voor alle leerlingen was en er geen afzonderlijke schoolbesturen zouden participeren, m.a.w. één school. Dit plan haalde het niet.

Keuzes gemaakt

Uiteindelijk werd vastgelegd om in de Gildekamp, één 16-klassige- en twee 8-klassige schoolgebouwen neer te zetten en in de Zellersacker en de Leuvensbroek ieder twee 8-klassige schoolgebouwen te bouwen.

De Stichting Rosascholen bestuurde de 16-klassige katholieke school;  deze stichting had al een kleuterklasje ten behoeve van de oorspronkelijke bewoners van Neerbosch in de pastorie van de Agneskapel.

De samenwerkingsscholen en de protestants christelijke school bestuurden elk een 8-klassige school. De gemeentelijke afdeling architectuur onder leiding van de heren Roukema en Hoeke hebben de gebouwen ontworpen.

Start basisonderwijs op 15 augustus 1977.

Omdat het overleg over de inrichting van het onderwijs erg traag verliep en niet voor augustus 1978 klaar zou zijn, werd eerst een noodscholencomplex met negen lokalen voor alle richtingen gebouwd.

Ter voorkoming van misverstanden tussen de nieuwe gebruikers werden de lokalen zodanig gegroepeerd dat ieder van de gebruikers een eigen ingang kreeg. De speelplaats werd gemeenschappelijk gebruikt.

Op maandag 15 augustus 1977 werden in Gildekamp 3 nieuwe scholen geopend.

De katholieke school kreeg de naam de Luithorst, vernoemd naar een huis of boerderij die vermeld stond in een oud document van de zusters Dominicanessen van Neerbosch, het vroegere schoolbestuur van de Rosascholen waar deze school onder ressorteerde. De boerderij zou gestaan hebben op de grond waarop de scholen gebouwd zouden worden.  In latere documenten is hierover echter niets terug te vinden.

De algemeen bijzondere school, kreeg de naam De Kampus als verwijzing naar de  ‘kampwijken’ en protestants christelijke school de naam De Korenaar.

Burgemeester Hermsen en wethouder Aelberts.

Zowel de katholieke- als de algemeen bijzondere  school hadden bij de start de wind in de zeilen. Zij kregen zoveel nieuwe aanmeldingen dat ze de gemeente verzochten een vijftal lokalen bij te bouwen.

Er kwamen echter 16 permanente lokalen voor het r.k.-onderwijs beschikbaar die ook gebruikt werden door de scholen die tijdelijk extra lokalen nodig hadden.

De groei van de Korenaar bleef achter bij de opgestelde prognoses en werd later verplaatst naar het centraler gelegen Zellersacker naast de r.-k. school De Lindenhoeve.   Daarmee ontstond in de Gildekamp ruimte voor de Wilhelmina Bladergroenschool voor kinderen met leer- en opvoedingsproblemen.

Wethouder Aelberts

In vlek G was ruimte voor de Korenaar, de Lindenhoeve en De Kinderacker.

Bij het vorderen van de woningbouw werden later in vlek K (Leuvensbroek) nog twee basisscholen gebouwd, de Wingerd en de Montessorischool.

Naast het basisonderwijs startte ook het Voortgezet Onderwijs in de wijk Lindenholt.

De geschiedenis van het Voortgezet Onderwijs is ook na te lezen op deze site.

Inmiddels was ook de bouw van de tweede permanente school, de Kampus, en het dubbele gymnastieklokaal gestart.

Translate »